Algemene voorwaarden van de Besloten Vennootschap RED SECURITY BV gevestigd te Roermond

 1. RED SECURITY BV is een besloten vennootschap.
  Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden en ligt ter inzage op het kantoor.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten ( aanvullende opdrachten en vervolg opdrachten daarbij in begrepen ), tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeen gekomen. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door RED SECURITY BV, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek , dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, wordt uitgesloten.

 4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van RED SECURITY BV wordt uitbetaald. Vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door RED SECURITY BV wordt gedragen.

 5. RED SECURITY BV zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Ieder aansprakelijkheid van RED SECURITY BV voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 7. Met betrekking tot afmelding van toegekende opdrachten brengen wij indien het binnen 14 dagen tevoren geschiedt, 50 % in rekening en  binnen 7 dagen tevoren geschiedt, wordt er 100% in rekening gebracht.

 8. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met de kosten en omzetbelasting verschuldigd. Betaling van de facturen dient te geschieden binnen de op de facturen genoemde termijn zijnde 7 dagen. Indien de betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

 9. RED SECURITY BV is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen voorafgaand aan de uitvoering van een opdracht.

 10. Het abonnementsgeld alarmopvolging word vooraf gefactureerd en er is een restitutie mogelijk.

 11. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en RED SECURITY BV is onderworpen een het Nederlands recht. Uitsluitend de bevoegde rechter te Roermond zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen RED SECURITY BV en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

 12. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al degenen die voor RED SECURITY BV werkzaam zijn.

 13.  De Nederlands tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.